Landsforeningen HASTU
CVR 34636524

 Vedtægter - juli 2012 

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1 Foreningens navn er: Landsforeningen HASTU. 

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odense kommune. 

 

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er at støtte mennesker til udvikling af sociale og personlige kompetencer ved hjælp af EAGALA modellen, udbrede kendskabet til modellen samt metodeudvikle.

§ 3 ORGANISATION

Stk. 1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Bestyrelsen  er den  øverst administrativt besluttende myndighed.

Stk. 2 Bestyrelsen  kan nedsætte og opløse udvalg efter behov. 

Stk. 3 Alle tillidshverv i foreningen er ulønnede.
 
§ 4 HOVEDBESTYRELSE

Stk. 1 Bestyrelsen  varetager foreningens overordnede ledelse. 

Stk. 2 Bestyrelsen  konstituerer sig selv snarest muligt efter valget på generalforsamlingen.

Stk. 3 Bestyrelsen  fastsætter forretningsorden for foreningen.

§ 5 TEGNINGSREGLER 

Foreningen tegnes af formanden og/eller, hvem bestyrelsen  bemyndiger hertil.
 
§ 6 MEDLEMSKAB OG KONTINGENT
 
Stk. 1 Som medlemmer optages enkeltpersoner og virksomheder.

Stk. 2 Der kan tegnes støttemedlemskaber. Kontingent er efter behag, dog mindst af samme størrelsesorden som det almindelige medlemskontingent.

Stk. 3 Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen.

Stk. 4 Indmeldelse, udmeldelse og indbetaling af kontingent sker til foreningens sekretariat, der registrerer medlemmerne. 

§ 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
 
Stk. 1 Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april måned hvert år.
 
Stk. 2 Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 4 ugers varsel ved til brev/mail til medlemmerne med angivelse af tid, sted og foreløbig dagsorden.

Stk. 3 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1. februar forud for generalforsamlingen.

Stk. 4 Stemmeret kun ved medlemskab og personlig tilstedeværelse, med brevstemme senest 10 dage før eller ved skriftlig fuldmagt.

Stk. 5 Valgbarhed til foreningens tillidshverv på alle niveauer forudsætter personligt medlemskab. Medlemskravet gælder ikke ansatte revisorer.

Stk. 6 Generalforsamlingen er for medlemmer.

Stk. 7 Valg til tillidshverv gennemføres ved skriftlig afstemning.

Stk. 8 Der skal føres referat over de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Referatet skal godkendes og underskrives af referenten og dirigenten.

§ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1 Ekstrsaordinær generalforsamling afholdes efter beslutning i Bestyrelsen .

Stk. 2 Indkaldelse med angivelse af dagsorden til ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt ved formandens foranstaltning til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel.

§ 9 BESTYRELSEN

Stk. 1 Foreningen ledes af Bestyrelsen , der består af formanden, næstformanden, kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2 Bestyrelsen  forbereder generalforsamlngen, herunder udarbejder forslag til budget og til planer for den kommende mødeperiode. Møder afholdes efter behov, dog mindst 2 gange årligt udover generalforsamlingen. Møder kan foregå som skypemøde.

§ 10 TEGNINGSRET OG HÆFTELSE  

Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden. 

Stk. 4 Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser. Alene foreningens kapital hæfter. 
 
§ 11 REGNSKAB OG REVISION 

Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
 
Stk. 2 Foreningens revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor. Revisoren vælges af Bestyrelsen . 
 
Stk. 3 Regnskabet skal senest den 1. februar afleveres til revision hos den af foreningen valgte revisor og revisionen skal være tilendebragt senest den 1. april.

Stk. 4 Bestyrelsen  godkender regnskabet.  

§ 12 ÆNDRING AF VEDTÆGTER 
 
Stk. 1 Forslag til ændring af vedtægter indsendes skriftligt til formanden mindst 6 uger inden afholdelse af generalforsamlingen. 
 
Stk. 2 Indkomne forslag til ændring af vedtægterne udsendes inden den 1. april til behandling. Ændringsforslag til disse forslag skal være næstformanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 3 Ændring af vedtægter kan kun finde sted på en generalforsamling. 

§ 14 OPLØSNING AF FORENINGEN
 
Stk. 1 Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med henblik på opløsning af foreningen.
 
§ 15 IKRAFTTRÆDELSE

Disse vedtægter træder i kraft pr. den 14.07.2012.

 

  

 

 

 

 

                
Landsforeningen HASTU
Heste Assisteret Støtte, Terapi og Udvikling