Projekter / Børn/unge af misbrugere, Socialstyrelsen

Børn/unge af misbrugere, Socialstyrelsen

Ansøgning til Socialstyrelsen vedr.:
Formål
Ansøgningspuljens formål er, at sikre udbredelsen af gratis landsdækkende behandlingstilbud til børn og unge under 25 år, som er belastede af en opvækst i familier med stof- eller alkoholproblemer.
 
Projekt Sleipner – med hestekraft til handlekraft - er et udviklingsprojekt, hvor der efter den 4 årige projektperiode foreligger et samlet produkt, der skal udbredes landsdækkende og tilbydes børn og unge mellem 8 og 25 år. 
 
Projekt Sleipner skal sikre, at målgruppen får redskaber til at forholde sig til og bearbejde de problematikker der følger med en opvækst i en familie med misbrug af stof- og/eller alkohol.
 
Projekt Sleipner tilsigter, at målgruppen via den oplevelsesorienterede tilgang med hestene i arenaen kombineret med samtaleterapi i grupper /individuelt tilegner sig handlemåder og livsstrategier, for hermed at minimere risikoen for at udvikle svære psykiske tilstande, at udvikle et misbrug eller indgå i usunde relationer præget af misbrugsadfærd.
Projekt Sleipner forventes at give den unge en øget livskvalitet, personligt lederskab, troen på sig selv, sociale/relationelle kompetencer, og erfaring med at være mønsterbryder.
Samlet set vil projektet medvirke til, at deltagerne bedre bliver i stand til at begå sig på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser.

I Projekt Sleipner skabes rammer, som erfaringsmæssigt danner et nænsomt, tillidsskabende og udviklende rum for målgrupper med komplekse problematikker.
 
BEK nr 568 af 06/05/2019 (Gældende) hĚƐŬƌŝŌƐĚĂƚŽ͗ 8. maj 2019
Ministerium: Børne- og Socialministeriet
Journalnummer: Børne- og Socialmin.,
Socialstyrelsen, j.nr. 2019-1767

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til behandlingstilbud til børn og unge fra
familier med stof- eller alkoholmisbrug
I medfør af tekstanmærkning nr. 111, stk. 1, ad 15.26.03.10. til § 15 på finansloven for finansåret 2019
fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 16 af 12. januar 2018 om delega‐
tion af børne- og socialministerens beføjelser i lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri og
visse beføjelser i finansloven:
Kapitel 1
Anvendelsesområde og formål
§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på Socialstyrelsens forvaltning af tilskud fra ansøgningspuljen
til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug, jf. § 15.26.03.10. på
finansloven for finansåret 2019.
§ 2. Ansøgningspuljens formål er at sikre udbredelsen af gratis landsdækkende behandlingstilbud til
børn og unge under 25 år, som er belastede af en opvækst i familier med stof- eller alkoholproblemer.
§ 3. De forventede resultater for de støttede projekter er, at målgruppen, gennem tilbud om rådgivning
og samtaleterapi, bedre vil kunne mestre de udfordringer, som følger af deres opvækst i familier med stofeller alkoholproblemer. Tilbuddet vil bl.a. kunne bidrag til mere stabilitet i skolegang og arbejdsliv og
øget trivsel. På lang sigt forventes indsatsen at mindske risikoen for, at den unge udvikler egentlige psyki‐
ske lidelser eller egne stof- eller alkoholproblemer.
Kapitel 2
Kompetence
§ 4. Socialstyrelsen kan yde tilskud fra ansøgningspuljen til behandlingstilbud til børn og unge fra fami‐
lier med stof- eller alkoholmisbrug i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.
Kapitel 3
Ansøgerkreds og målgruppe
§ 5. Tilskud kan ydes til kommuner, private og frivillige organisationer, eventuelt i samarbejde mellem
flere parter.
§ 6. Målgruppen for ansøgningspuljen er børn og unge under 25 år, der er belastede af en opvækst i
familier med stof- eller alkoholproblemer, herunder børn og unge som har mistet en eller begge forældre.
Kapitel 4
Tildelingskriterier
§ 7. Der gælder følgende faglige krav for at opnå tilskud fra ansøgningspuljen:
1
1) Ansøger skal oplyse, hvor mange børn og unge tilbuddet forventes at omfatte, samt hvilke alders‐
grupper de enkelte tilbud retter sig mod.
2) Ansøger skal beskrive, hvordan målgruppen rekrutteres til rådgivnings- og behandlingstilbuddene,
herunder eventuelle samarbejdsparter.
3) Ansøger skal beskrive, hvordan det efter endt behandling vil være muligt for barnet eller den unge at
vende tilbage for at få opfølgende samtaler efter en rum tid.
4) Ansøger skal redegøre for, at de metoder, der ønskes anvendt, er velegnede til målgruppen.
5) Ansøger skal redegøre for uddannelsesniveau hos behandlere og rådgivere.
Stk. 2. Det er et organisatorisk krav for at opnå tilskud fra ansøgningspuljen, at ansøger skal bidrage til
den samlede dataindsamling i forhold til projektet, herunder med oplysninger om antal indsatser, indsat‐
sernes varighed, karakter og målgruppe.
Stk. 3. Der vil blive lagt vægt på følgende ved vurderingen af tildelingen af tilskud fra ansøgningspul‐
jen:
1) Om projektet samarbejder med andre kommuner eller med frivillige og private organisationer om ind‐
satsen, herunder fx partnerskaber eller lignende.
2) Om der er geografisk spredning med henblik på at tilstræbe, at der indenfor hver region oprettes til‐
bud, som retter sig mod hele målgruppen af børn og unge under 25 år.
3) Om der er ensartethed i de tilbud, der udbydes til børn og unge i regi af puljen.
4) Om tilbuddene dækker store andele af målgruppen med henblik på at tilstræbe aldersspredning.
§ 8. Ansøgningen vurderes på baggrund af, hvordan den beskriver følgende tildelingskriterier:
1) Ansøgningens formål falder inden for ansøgningspuljens formål.
2) Ansøger falder inden for ansøgningspuljens ansøgerkreds.
3) Ansøgningens målgruppe falder inden for ansøgningspuljens målgruppe.
4) Ansøgningen indeholder en beskrivelse af aktiviteter og metode, der kan forventes at bidrage til op‐
fyldelse af de forventede resultater, jf. § 3, herunder en beskrivelse af, hvordan kerneelementer fra
midtvejsrapporten indarbejdes.
5) Ansøgningen beskriver projektets sammenhæng mellem formål, målgruppe, aktiviteter, organisering
mv.
6) Ansøgningen skal opfylde krav til budget, jf. § 9.
§ 9. Der gælder følgende krav til udarbejdelse af budget:
1) Budgettet skal fordeles på måneder i det projektår, hvor projektet har udgifter.
2) Budgettet skal udarbejdes på en sådan måde, at det udgør en fyldestgørende og sandfærdig beskrivel‐
se af projektets forventede udgifter, som er afstemt i forhold til projektets aktivitetsniveau, tidsplan og
organisationsstruktur.
3) Indholdet af den enkelte aktivitet og forudsætningerne for udgiftens størrelse skal fremgå af ansøg‐
ningen.
4) Udgifter skal specificeres i budgettet.
5) Der kan ikke budgetteres med uforudsete udgifter.
6) Udgifter kan ikke samles i overordnede budgetposter som overhead, administrationsbidrag og diver‐
se.
7) Lønniveauet for ansatte i projektet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overens‐
komster for tilsvarende arbejde.
8) Udgifter til transport i egen bil kan højst udgøre statens lave takst pr. km.
Stk. 2. Hvis det ansøgte beløb er op til 100.000 kr., skal projektets udgifter i et projektår samles i den
første måned, hvor projektet har udgifter, og bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, kan i så fald fraviges.
2
Kapitel 5
Ansøgning om tilskud og indberetning af oplysninger
§ 10. Socialstyrelsen fastsætter retningslinjer for indkaldelse af ansøgninger og for kravene til sådanne
ansøgninger. Retningslinjerne offentliggøres på Socialstyrelsens elektroniske ansøgningsportal.
§ 11. Indgivelse af ansøgning og indberetning af oplysninger til ansøgningspuljen sker digitalt på So‐
cialstyrelsens elektroniske ansøgningsportal.
Stk. 2. Fysiske og juridiske personer, der er fritaget fra tilslutning til digital post, er undtaget fra kravet i
stk. 1.
Kapitel 6
Ydelse og udbetaling af tilskud
§ 12. Tilskud ydes til enten hel eller delvis dækning af projektrelaterede udgifter. Ved projektrelaterede
udgifter forstås udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet. Ved udgifter forstås afholdte ud‐
gifter, der er bogført, godkendt i henhold til regnskabskrav for tilskuddet og betalt, dog maksimalt det
bevilligede tilskudsbeløb.
Stk. 2. Tilskud kan i særlige tilfælde ydes til dækning af udgifter, som ansøgeren har afholdt eller
påtaget sig at afholde, før der blev ydet tilskud, hvis de er åbenbart knyttet til projektet.
Stk. 3. Tilskud ydes alene i det omfang, der ikke er opnået eller senere opnås tilskud fra anden side til
dækning af de budgetposter, som har opnået tilskud fra den ansøgte ansøgningspulje.
§ 13. Der kan ydes tilskud til følgende udgifter:
1) Lønudgifter, der afholdes i forbindelse med, at medarbejdere deltager i projektet.
2) Konsulenthonorarer.
3) Udgifter til revisor.
4) Lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer.
5) Udgifter til transport for behandlere i det omfang det indgår som led i et satelittilbud.
6) Udgifter til aktiviteter målrettet fx målgruppen, borgere, brugere.
7) Supervision
8) Udgifter til formidling i forbindelse med rekruttering af målgruppen.
9) Udgifter til lokaler, herunder indretning og forplejning i forbindelse med aktiviteter for målgruppen.
10) Småanskaffelser, herunder kontorhold.
§ 14. Der kan ikke ydes tilskud til dækning af følgende udgifter:
1) Materialeanskaffelser for over 50.000 kr. pr. år.
2) Anskaffelse af fast ejendom.
3) Anlægsudgifter, herunder ombygning og renovering.
4) Dækning af underskud.
5) Tilskud til enkeltpersoners underhold.
6) Aktiviteter der fuldt ud er finansieret fra anden side.
7) Generelle uddannelses- og kursusaktiviteter for frivillige.
8) Aktiviteter for personer uden lovligt ophold i Danmark.
9) Udgifter til projekter forankret i udlandet samt Grønland og Færøerne.
§ 15. Socialstyrelsen fastsætter de nærmere betingelser for udbetaling, herunder betingelser med hensyn
til følgende:
1) Regnskab og revision vedrørende aktiviteter, hvortil der gives tilskud.
2) Løbende rapportering af resultater og indberetning vedrørende aktiviteter, hvortil der gives tilskud.
3) Offentliggørelse af projektets resultater.
4) Evaluering af projektet, herunder om efterfølgende opfølgning og effektmåling.
3
§ 16. Udbetaling af tilskud sker efter, at Socialstyrelsen har modtaget anmodning om udbetaling fra til‐
skudsmodtager.
Stk. 2. Anmodning om udbetaling skal være modtaget i Socialstyrelsen senest 3 måneder efter, at So‐
cialstyrelsen har udstedt tilskudsbrevet. Hvis anmodningen om udbetaling ikke er modtaget i Socialstyrel‐
sen inden for fristen, kan Socialstyrelsen lade tilskuddet bortfalde uden yderligere varsel, jf. § 32, nr. 7.
§ 17. Tilskud udbetales som udgangspunkt månedsvis forud i overensstemmelse med det seneste god‐
kendte budget for så vidt angår tilskud over 100.000 kr.
Stk. 2. Det samlede tilskudsbeløb kan udbetales den første måned, hvor projektet har udgifter, for så
vidt angår tilskud op til 100.000 kr., jf. § 9, stk. 2.
Kapitel 7
Ændring i projektet
§ 18. Forud for en væsentlig ændring i projektet eller budgettet skal tilskudsmodtager indsende en
skriftlig og begrundet anmodning herom. Der skal også vedlægges et nyt budget. Socialstyrelsen beslutter
derefter, hvorvidt ændringen kan godkendes.
Uforbrugte tilskudsbeløb
§ 19. Forud for en overførsel af uforbrugt tilskudsbeløb i et projektår til det efterfølgende projektår, skal
tilskudsmodtager indsende en skriftlig og begrundet anmodning herom. Der skal også vedlægges et bud‐
get med omdisponering inden for de samme budgetposter. Socialstyrelsen beslutter derefter, hvorvidt
overførslen kan godkendes.
Stk. 2. Tilskudsmodtager kan overføre det uforbrugte beløb til det efterfølgende projektår uden forudgå‐
ende godkendelse fra Socialstyrelsen, hvis det uforbrugte beløb udgør mindre end 10 pct. af tilskuddet i
projektåret, dog maksimalt 100.000 kr. Det er en betingelse, at tilskuddet fortsat anvendes inden for den
samlede tilskudsperiode, som er fastsat i tilskudsbrevet.
Projektforlængelse
§ 20. Socialstyrelsen kan i særlige tilfælde godkende en projektforlængelse. Forud for en projektforlæn‐
gelse skal tilskudsmodtager indsende en skriftlig og begrundet anmodning herom. Der skal også vedlæg‐
ges et budget for den forlængede periode. Socialstyrelsen beslutter derefter, hvorvidt forlængelsen kan
godkendes og i givet fald med hvilke betingelser og frister.
Kapitel 8
Rapportering
§ 21. Tilskudsmodtager skal aflægge rapport om gennemførte aktiviteter og resultater for de projektpe‐
rioder og til de frister, som er fastsat i tilskudsbrevet.
Stk. 2. Ved projektets endelige afslutning skal tilskudsmodtager indsende en afsluttende rapport inden
for den i tilskudsbrevet angivne frist.
Kapitel 9
Regnskab og revision
§ 22. Tilskudsmodtager skal indsende revideret regnskab for de projektperioder og inden for de frister,
som er fastsat i tilskudsbrevet.
Stk. 2. Ved tilskudsperiodens afslutning aflægges revideret projektregnskab inden for de frister, der er
angivet i tilskudsbrevet.
§ 23. Regnskabet skal opfylde følgende krav:
4
1) Tilskudsmodtager skal anvende det regnskabsskema, som findes på Socialstyrelsens elektroniske an‐
søgningsportal.
2) Tilskuddet skal være opført som særskilt indtægtspost.
3) Tilskuddet skal være anvendt i projektperioden, som fremgår af tilskudsbrevet.
4) Udgifter, der er afholdt af tilskuddet, skal være specificeret på samme måde som det senest godkendte
budget.
5) Væsentlige udgifter skal være yderligere specificeret, eventuelt tilskud fra anden side til samme pro‐
jekt, eventuel medfinansiering samt eventuelle øvrige indtægter skal opføres som særskilte indtægt‐
sposter.
Stk. 2. Regnskabet skal underskrives af tilskudsmodtager. Er tilskudsmodtager en selvejende institution
eller forening, skal regnskabet underskrives af den, der ifølge vedtægten tegner institutionen eller forenin‐
gen.
Stk. 3. Socialstyrelsen kan indkalde grunddokumentation, herunder bilag, for de afholdte udgifter.
§ 24. Regnskabet for tilskud over 100.000 kr. skal være revideret af en registreret eller statsautoriseret
revisor.
Stk. 2. Regnskabet for tilskud op til 100.000 kr. skal være revideret af en af tilskudsmodtager valgt revi‐
sor, der skal være regnskabskyndig, men ikke behøver være registreret eller statsautoriseret. Revisor skal
være uafhængig af tilskudsmodtagers virksomhed og må ikke have nogen personlig eller økonomisk inte‐
resse i revisionens udfald.
Stk. 3. I tilfælde af revisorskift i tilskudsperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den
fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse årsagen til fratrædelsen. Desuden skal tilskudsmodtager
skriftligt give Socialstyrelsen besked om revisorskift.
§ 25. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette be‐
greb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 19.
januar 2012, samt i Rigsrevisionens standarder for offentlig revision (SOR). For kommunerne gælder §
42, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2018, og for regioner
gælder § 28, stk. 2, i regionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 4. januar 2018.
Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om projektregnskabet er retvisende, og om de dispositioner, der er
omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre for‐
skrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvor‐
vidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projek‐
tregnskabet.
§ 26. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange,
herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har til‐
skuddets størrelse betydning for revisionens omfang.
§ 27. Ved revisionen skal revisor efterprøve, om:
1) projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, herunder at dispositionerne er in‐
den for de godkendte satser for løn, transport og konsulentbistand,
2) tilskudsbetingelserne er opfyldt,
3) tilskuddet er anvendt til formålet,
4) tilskudsmodtagers ledelse har foretaget en afrapportering og
5) tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed.
Stk. 2. For tilskud over 500.000 kr. skal der gennemføres forvaltningsrevision. Ved forvaltningsrevision
skal revisor særligt efterprøve, om:
1) de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt Socialstyrelsen om opfyldelsen af resultatkravene,
er dokumenterede og
5
2) de data, der ligger til grund for den faglige afrapportering, er pålidelige.
Stk. 3. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.
§ 28. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses for at have betydning for be‐
dømmelsen af regnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resulta‐
ter. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige
og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udfø‐
relsen af sit hverv.
§ 29. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig be‐
tydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtager med‐
delelse herom, samt påse, at tilskudsmodtagers ledelse inden 3 uger foretager underretning til Socialsty‐
relsen. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Socialstyrelsen. Revisors bemærkninger indsendes
sammen med meddelelsen.
Stk. 2. Hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennem‐
førelse er usikker af økonomiske eller andre grunde, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse.
§ 30. Det reviderede regnskab forsynes med en erklæring, hvoraf det fremgår, at regnskabet er revideret
i overensstemmelse med reglerne om revision og regnskab. Eventuelle forbehold og supplerende oplys‐
ninger skal fremgå af erklæringen.
Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsprotokol med sin vurdering og konklusion af den udførte revi‐
sion, jf. § 27. Revisionsprotokollen kan afgives i slutningen af erklæringen.
Stk. 3. Genpart af revisionsprotokollen indsendes af tilskudsmodtager til Socialstyrelsen sammen med
det påtegnede regnskab.
Kapitel 10
Midlertidig indstilling, bortfald og tilbagebetaling af tilskud
§ 31. Socialstyrelsen kan beslutte, at udbetaling af tilskud indstilles midlertidigt, hvis:
1) tilskudsmodtager ikke har indsendt relevante dokumenter, rapporter m.v. i overensstemmelse med de
vilkår, der er fastsat i tilskudsbrevet,
2) Socialstyrelsen ikke kan godkende statusrapport, løbende regnskab, budget for resterende tilskudspe‐
riode, udbetalingsanmodning, det endelige regnskab eller den afsluttende rapport,
3) en forfalden tilbagebetaling for et tilskud fra Socialstyrelsen ikke er indbetalt til Socialstyrelsen se‐
nest 2 måneder efter forfaldsdagen,
4) Socialstyrelsen bliver bekendt med forhold, som rejser tvivl om, hvorvidt tilskudsmodtager anvender
tilskud i overensstemmelse med de givne vilkår, eller
5) forudsætningerne for tilskud i øvrigt er ændrede.
Stk. 2. Udbetaling af tilskud genoptages, når Socialstyrelsen beslutter herom.
§ 32. Socialstyrelsen kan beslutte, at tilskuddet bortfalder helt eller delvist, hvis:
1) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med vilkårene for tilskuddet,
2) tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af be‐
tydning for afgørelsen om ydelse af tilskud eller beslutningen om udbetaling af tilskud,
3) projektet ikke er påbegyndt inden 6 måneder efter godkendt startdato,
4) projektet indstilles,
5) tilskudsmodtager går konkurs, træder i likvidation, standser sine betalinger, indleder forhandlinger
om tvangsakkord, eller hvis der foretages udlæg eller arrest hos tilskudsmodtager,
6) aktiviteten eller de opnåede resultater i projektet afviger markant fra det beskrevne i ansøgningen,
7) tilskudsmodtager ikke har indsendt relevante dokumenter, udbetalingsanmodning, rapporter m.v. i
overensstemmelse med vilkår, der er fastsat i tilskudsbrevet,
6
8) Socialstyrelsen ikke kan godkende statusrapport, løbende regnskab, budget for resterende tilskudspe‐
riode, udbetalingsanmodning, det endelige regnskab eller den afsluttende rapport,
9) en forfalden tilbagebetaling for et tilskud fra Socialstyrelsen ikke er indbetalt til Socialstyrelsen se‐
nest 2 måneder efter forfaldsdagen,
10) de samlede godkendte, bogførte og faktiske projektrelaterede udgifter, fratrukket eventuelle indtæg‐
ter i det endelige regnskab, er mindre end tilskuddet, herunder at tilskud fra anden side m.v. viser sig
at overstige det forudsatte ved ydelsen af tilskuddet, eller
11) forudsætningerne for tilskud i øvrigt er ændrede.
§ 33. Socialstyrelsen kan beslutte, at udbetalte tilskud skal tilbagebetales helt eller delvis, hvis:
1) der er sket helt eller delvist bortfald af tilskud i henhold til § 32,
2) tilskudsmodtager efterfølgende får ydet tilskud fra anden side til dækning af de budgetposter, som har
opnået tilskud fra ansøgningspuljen,
3) der i forbindelse med projektet udvikles teknologier m.v., der af tilskudsmodtager efterfølgende ud‐
nyttes erhvervsmæssigt, eller
4) hele beløbet ikke er brugt og ikke ønskes overført til næste periode.
Stk. 2. Ved hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalt tilskud opkræves det skyldige beløb til betaling
senest 14 dage efter påkrav.
Kapitel 11
Underretnings- og dokumentationspligt
§ 34. Tilskudsmodtager skal straks, og senest inden for 3 uger, underrette Socialstyrelsen skriftligt, hvis
tilskudsmodtager bliver bekendt med forhold, der kan medføre midlertidigt ophør, bortfald, reduktion el‐
ler tilbagebetaling af tilskud, jf. §§ 31-33, eller hvis tilskudsmodtager skifter revisor i løbet af projektpe‐
rioden, jf. § 24, stk. 3.
§ 35. Socialstyrelsen kan pålægge tilskudsmodtager at dokumentere, at betingelserne for udbetaling af
tilskud fortsat er opfyldt.
Stk. 2. Tilskudsmodtager kan pålægges at indsende nærmere oplysninger om projektet, herunder status‐
rapporter, projektregnskaber, reviderede regnskaber, budgetter og revisionserklæringer m.v.
Stk. 3. Hvis Socialstyrelsen skal have mulighed for at offentliggøre projektresultater, skal det fremgå af
tilskudsbrevet.
§ 36. Tilskudsmodtager er forpligtet til at opbevare dokumentation vedrørende projektet og dets gen‐
nemførelse i 5 år fra tidspunktet for projektets afslutning.
Kapitel 12
Projektets anskaffede materiel ved projektophør
§ 37. Når projektet ophører, kan tilskudsmodtager eller projektmedarbejder erhverve tiloversblevet ma‐
teriel. Prisen fastsættes af en uafhængig vurderingsmand.
Stk. 2. Det afsluttende regnskab skal indeholde indtægter fra eventuelt salg af tiloversblevet materiel
ved projektophør.
Stk. 3. Projektet kan uden forudgående beslutning fra Socialstyrelsen beholde anskaffet materiel, hvis
det fortsætter efter tilskuddets ophør, og hvis værdien af materiellet er op til 10.000 kr.
Stk. 4. Socialstyrelsen kan beslutte, at projektet kan beholde anskaffet materiel til en værdi på over
10.000 kr., hvis projektet fortsætter efter tilskuddets ophør.
Stk. 5. Der kan ikke foretages afskrivning af materiellet.
7
Kapitel 13
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. maj 2019.
Stk. 2. For tilskud, der ydes i medfør af denne bekendtgørelse, finder bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar
2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børneog Integrationsministeriets område ikke anvendelse.
Socialstyrelsen, den 6. maj 2019

 
 
 Link til pulje
 
https://tilskudsportal.sm.dk/Sider/bufa219.aspx